O upravi

Uprava za šumarstvo je upravna organizacija u sastavu ministarstva, koja ima svoje ispostave na svakom šumskogospodarskom području.

Sjedište uprave za šumarstvo je u Livnu.

Uprava za šumarstvo obavlja sljedeće poslove:

 • osigurava neposrednu zaštitu državnih i privatnih šuma putem čuvarske službe;
 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma, vodi katastar šuma i šumskog zemljišta i katastar šumske infrastrukture u državnom i privatnom vlasništvu za Županiju;
 •  priprema nacrt Šumarskog programa Županije i podnosi ga Ministarstvu;
 • izrađuje, priprema i realizira županijski šumsko-razvojni plan i podnosi ga Ministarstvu;
 • izrađuje elaborat za formiranje šumsko gospodarskih područja;
 • prati provedbu i vodi evidenciju važenja šumsko gospodarskih osnova za državne i privatne šume;
 • odgovorna je za nadzor nad prikupljanjem podataka i izradu šumsko gospodarskih osnova za privatne šume i pruža stručnu pomoć za izradu šumsko gospodarskih osnova za državne šume;
 • prati realizaciju šumsko gospodarskih osnova putem godišnjih planova gospodarenja šumama;
 • prati izvršenje svih ugovornih obaveza koji se odnose na državne i privatne šume;
 • usuglašava šumsko gospodarske osnove sa prostornim planovima, vodoprivrednim osnovama, lovno gospodarskim osnovama, evidencijama koje se vode u Zavodu za zaštitu kulturno povijesnog i prirodnog naslijeđa i Županijskim programom upravljanja mineralnim sirovinama i planovima upravljanja s pojedinim mineralnim sirovinama
 • izrađuje planove za izgradnju i održavanje šumskih cesta i zaštitu izvorišta i vodotoka unutar šumskih resursa koji se financiraju iz proračuna Županije, uz suglasnost nadležnog tijela za poslove vodoprivrede;
 • izrađuje plan i program za biološku obnovu šuma, programe i planove za pošumljavanje krša i goleti koji se financiraju iz Proračuna Županije;
 • utvrđuje i vodi registar i evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u Županiji; 
 • vrši stručne poslove u vezi proizvodnje šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala koji proizlaze iz odredaba ovog Zakona i propisa iz oblasti o sjemenu i sadnom materijalu i priprema potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju i kvalitetu šumskog sjemena i šumskog sadnog materijala;
 • prati zdravstveno stanje šuma, obavlja poslove dijagnozno-prognozne službe i prati stanje i stupanj oštećenosti šuma;
 • izrađuje i prati realizaciju programa zaštite šuma i planove protupožarne zaštite i vodi baze podataka;
 • izrađuje podloge za programe razvoja šumarstva i lovstva i osiguravaju podatke za potrebe prostornih planova uz primjenu tehničkih normativa iz oblasti šumarstva;
 • prati ekonomsko stanje šumarstva, redovno podnosi izvještaj ministru o cijenama šumskih drvnih sortimenata i nedrvnih šumskih proizvoda i upoznaje javnost o stanju šuma i razvoju šumarstva i izdaje prigodne stručno-popularne publikacije o stanju šuma i njihovom značaju;
 • priprema i izrađuje programe iz oblasti šumarstva koji se financiraju ili sufinanciraju iz namjenskih sredstava Proračuna Županije uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva;
 • podržava i promovira znanstveno istraživačku djelatnost i transfer znanja iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • priprema i daje mišljenja za proglašavanje zaštitnih šuma i šuma s posebnom namjenom;
 • organizira savjetovanja i pruža stručnu pomoć šumsko gospodarskom društvu;
 • razvija međužupanijsku suradnju iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • provodi i primjenjuje međunarodne konvencije i standarde iz oblasti šumarstva i lovstva;
 • utvrđuje i provodi strategiju borbe protiv korupcije u šumarstvu,
 • prati izvršenje svih ugovora koje zaključuje ministarstvo.
 • izrađuje godišnji plan rada, financijski plan i godišnji izvještaj i iste dostavlja Ministarstvu; 
 • obavlja i druge poslove i zadatke koji proizlaze iz ovog zakona; 

 

Čuvanje šuma:

 • Uprava za šumarstvo je dužna osigurati neposrednu zaštitu državnih i privatnih šuma -čuvanje šuma od bespravnog prisvajanja i korištenja, šumskih požara i drugih elementarnih nepogoda, biljnih bolesti i štetočina kao i drugih protuzakonitih radnji, putem organizirane čuvarske službe.
 • Čuvarska služba iz stavka 1. ovog članka formira se unutar uprave za šumarstvo po određenim čuvarskim rajonima.
 • Čuvari šume mogu biti osobe koja su završile srednju šumarsku školu III ili IV stupanj, koja ispunjavaju uvjete za nošenje oružja i druge uvjete za obavljanje javne službe.
 • Čuvari šuma su ovlaštene službene osobe.
 • Čuvari šuma službu obavljaju u uniformi, moraju biti naoružani i moraju posjedovati dokument – legitimaciju čuvara šuma kojim potvrđuju status čuvara šuma. Legitimaciju imaju i druge stručne osobe koje imaju ovlaštenje za poslove zaštite šuma.
 • Dužnosti čuvara šuma su da: 
 • a) čuva šumu od šumskih požara na način kako je utvrđeno ovim Zakonom i planovima zaštite šuma od požara;
 • b) čuva šumu i šumska zemljišta od bespravnog zauzimanja i korištenja, od bespravnih sječa, sprječava bespravnu izgradnju u šumi i na šumskim zemljištima;
 • c) evidentira bespravno posječena stabla u propisane obrasce i označava ih;
 • d) prati pojave i kretanje biljnih bolesti i štetočina i štete nanesene šumi od divljači;
 • e) prati stanje divljači;
 • f) prati održavanje šumskog reda;
 • g) sprječava nezakonito pokretanje drveta iz šume, ubiranje i sakupljanje nedrvnih proizvoda i stavljanje istih u promet;
 • h) zaustavlja prijevozna sredstva i pregleda prateću dokumentaciju za prijevoz šumskih sortimenata; 
 • i) pregleda porijeklo drveta u pogonima za preradu drveta i na svim drugim mjestima gdje se drvo skladišti;
 • j) pregleda sav transport na šumskim putovima;
 • k) sprječava odlaganje smeća i drugog otpada u šumu i uništavanje graničnih  znakova;
 • l) sačinjava zapisnik o protupravnoj radnji sa neophodnim podacima o izvršenoj radnji, izvršiteljima i visini štete;
 • m) legitimira sve osobe zatečene u vršenju prekršajnih radnji po ovom zakonu i kaznenih djela koja se odnose na šume ili za koja postoji osnovana sumnja da su izvršila takva djela, ako se ne može utvrditi identitet tih osoba na drugi način;
 • n) poduzima mjere da bi se sačuvali tragovi kaznenog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je počinjeno kazneno djelo i drugi dokazi o njima
 • o) obavještava neposrednog rukovoditelja, policijsku upravu i nadležnu šumarsku inspekciju o svim zapaženim nepravilnostima.
 • Za sve bespravne aktivnosti u skladu sa svojim dužnostima iz stavka 6. ovog članka, čuvar šuma obavezan je bez odgađanja sačiniti zapisnik o protupravnoj radnji sa neophodnim podacima radi izdavanja prekršajnog naloga, odnosno putem Uprave za šumarstvo podnijeti zahtjev nadležnom sudu za pokretanje postupka mjerodavnom tužiteljstvu za bespravnu aktivnost koja ima obilježja kaznenog djela..
 • Svaka osoba je dužna na zahtjev čuvara šuma pokazati osobne dokumente kojim se utvrđuju njezin identitet i dokumente za drvo i ostale šumske proizvode u prijevozu ili uskladištene.
 • Ministar donosi pravilnik o načinu izvršavanja zadataka, obliku i sadržaju legitimacije čuvara šuma i općim kriterijima za utvrđivanje čuvarskih rajona.